ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އަލީ ވަހީދުގެ ކާރުގެ ބިއްލޫރި ތަޅާލައިފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބުން ނަން އަނބުރާ ނެގުމަށް މަހްލޫފް ގޮވައިލީ މަހްލޫފްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަކަށް: ވައްޑޭ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުން ޕީޕީއެމް ވަކިވެއްޖެ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމުން ރަސްމީ ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކާ: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ޝާއިރު ދައުވާ ކުރެއްވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ޑީއާރްޕީގެ ތާއީދު ކާށިދޫ ދާއިރާއިން ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ ކެންޑިޑޭޓަށް، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓަށް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހަތަރު މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި

ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުﷲ ނަން ނަގަން ނިންމައިފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން: ޕީޕީއެމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެދުގައި ހައްލެއް ހޯދަން އިއްތިހާދު ތެދުވެއްޖެ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުކަން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކަށް