އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ވައްކަން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނެ: ޝާހިދު

ރިސޯޓުތަކުގެ ޢަދަދު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާ އެއް ޢަދަދަކަށް

އަންނަ އަހަރު ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން އިސްކަން ދޭނަން: ރައީސް

ފެނިފައިވަނީ އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑުކަމަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ފުލުހުން

ބަދަލެއްގެ ފޮނިމީރުކަން ގުޅިފައި އޮންނަނީ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި، އަމާންކަމުގެ މައްޗަށް: ރައީސް

އަޒުހާން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ނިންމައިފި

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ފަށައިފި

އަޒުހާން ކަމަށް ބެލެވޭ، ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ!

އަޒުހާން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ނިންމައިފި

ފެނުނު ހަށިގަނޑު އޮތީ ކުނިވެފައި، ޕޯސްޓްމޯޓަމް އަށް ފޮނުވަނީ