ބޮލީވުޑްގެ މި ހަ ފަންނާނުންނަށް ލޯބިވެވުނީ ފޭނުން ދެކެ

ރެޑްމީ ނޯޓް 11 އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދައްކާލަނީ

ޕޯލް ވޯކާގެ ދަރީގެ ކައިވެނީގައި އަތުގައި ހިފައިގެން ދިޔައީ ވިން ޑީސަލް

ތިޔަ ލޯބި އެދިގެން... - 14

ގޫގުލް މީޓް ހޮސްޓަށް ބައިވެރިންގެ މައިކް އަދި ކެމެރާ އޮފް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަނބިމީހާ ރޮއިރޮއިހުއްޓާ ވަރިކޮށްފަ ނުކުތް މީހަކަށް ފަހުން ހަމައެގެއިން ރޮމުން ނުކުންނަންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

ޤިޔާމަތުގެ ވާހަކަ (8): ދެމަލާއިކަތުން ސުވާލުކުރެއްވެވުން

ހިދާޔަތު ދެއްކެވިނަމަވެސް ހިދާޔަތުގެ އަހުލުވެރިއަކަށް ނުވެވޭ ސަބަބުތައް-

ގުރައިދޫގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށަނީ