ވެލިދޫ އަތުން މޮޅުވެ، ހޮޅުދޫ އިން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ނަގަން ފަށައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ، މ އަދި ވ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފުރާވަޑައިގެންފި

އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑުގެ ހަރަކާތްތައް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ބިނާކުރެވޭ ދާއިމީ މިސްކިތް ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަހަރާ ފަނަރަ ސަތޭކަ މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭ ބޮޑު މިސްކިތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވާނެ- އިން ޝާ ﷲ

އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ޖަޕާނުން ޝީ އަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދީފި

މެޑަމް ސާޖިދާ ކަރޯކޭ ކުޅުއްވަން, 80 ހާސް ޑޮރުގެ އަގުބޮޑު ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް މުލިއާގެއަށް ވައްދައިފި! ޚަރަދު ކުރީ މުލިއާގޭ ބަޖެޓުން!

ގާޒާގެ އުތުރުގައި ކާބޯތަކެތި ނުލިބި 15 ކުދިން ބަނޑަށް މަރުވެއްޖެ!

106 ކޯ އެގްޒިބިޓަރުންނާއެކު ސަނީ ސައިޑް އޮފް ލައިފް ދައްކާލަނީ