ބަރުދަން ލުއިކުރަން ޖެހުމުން އުފުލި ބުރަ ވިސްނިގެން ކްރިތީ ފިޓްނެސް އެޕެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ގުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލައިފި

ޚާއިނެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަތީ ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމުން: ޝަރީފް

ޖޫނިއާ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިން ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީއަށް ރައީސްގެ ތައުރީފް

ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވި މެންބަރުންނަށް މަޤާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

ތ. ގުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށް ނިމިއްޖެ

ހިރިލަންދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަހުމަދު ހުސެއިން، ޑުރަގް ފެނުނު ގޭގެ ބިމުގެ އަޑި ކޮނެގެން ތަނެއް ހެދި ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކު ބަޔާންދީފި

"ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" 2 ވަނަ އަދަދު އއ. އުކުޅަހުގައި ބާއްވަނީ

އުތުރުގެ 3 އަތޮޅަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެނީ