ރައީސް ނަޝީދުގެ މަންމާފުޅާއި ބައްޕާފުޅު ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮވިޑް ކޭސް: މިއަދު 86 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި

ނޯވަވެކްސްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯއަށް ހުށަހަޅައިފި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަލުން ބޮޑުކޮށްފި

ޖާބިރަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން އަންގައިފި

ބުރުންޏާއި ގާދިއްފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ޖާބިރަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޮސްޓާ އާއި ޖޭފޯއަށް ފައިސާ ދޭން ވައުދެއް ނުވަން: އުޝާމް

ވޯޓުލާން ވަރަށް ގިނަ މެމްބަރުން ނިކުންނާނެ: އެމްޑީޕީ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ޖާބިރަަށް ފޯރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ