ތޮއްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އާރްޑީސީން ފަށައިފި

ހއ.ދިއްދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރާ ބިން ހިއްކަން ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖެ މިދާ މިސްރާބު ކައްސާލައިފި، މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ: ސޯލިހް

މިސަރުކާރުގެ ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔާސަތަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން

އިންޑިއާ ބަލިކޮށް ދިވެހި ޓީމު މުބާރާތް ނިންމާލީ މޮޅަކާއެކު

ހުރިހާ ރަށެއްގައި އޮތީ މާޔޫސްކަން، ބޮޑު ތަނުން ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ސޯލިހު

ރައީސް ޔާމީން މަޖިލިސް ކެމްޕެއިނަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

16 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހުއްޓިފައިވާ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފަށަނީ

ސަރުކާރާ އެކު ބަޔަކު ނެތްކަން މި އިންތިހާބުން ދައްކައިދޭނެ: ޝާހިދު

އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާރްޑީސީގެ އޮފީހެއް އައްޑޫގައި ހުޅުވައިފި