އޮމަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމާ މެދު ރަސްމީ ޖަވާބެއް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އަނެއްކާވެސް ކައުންސިލަށް

ލިލީން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި

މާބަނޑު މީހާވެސް ދައުލަތުގެ އެހީ ބޭނުމެއް ނުވި

ތިން ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ސަރުކާރުން ކުލަބުތަކަށް ފައިސާ ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެން: މަޙްލޫފް

އަމިއްލަ ގޮތުން ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވައިލައިފި

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް ރޭ ވަނީ ފަށައިފައި

ތިން ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓު މައްސަލައެއް ދިމާވެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި