އެއްމެ ފަހު ބަދަލު ނުކުރެވުން، އެކަމަކު ބެންޗުގައި އިނދެވުން- ފޯކައިދޫ ކޯޗު

ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ އެންމެ އިސް ސިޔާސަތަކީ މީހުން ބިނާކުރުން: ރައީސް

ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން މިދަނީ ބަލަމުން: އެޗްއާރްސީއެމް

ރައީސްގެ ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް، އިތުރު 36 ގައުމަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ: ރައީސް

މިއަހަރު ތެރޭ އިންޑިއާގެ 21 ސިޓީއެއްގެ ބިމުގެ ފެން ފަށަލަ ހުސްވާނެ

ގައިދީއަކު ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ހަމަލާދީފި

ގައިދީއަކު ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާފުށި ޖަލުގައި ގައިދީއަކު ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ހަމަލާދީފި

ޔާމީނާއި، ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވަނީ

ރައީސް ދެއްވާ ސްކޮލަޝިޕާއި، ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި