ގެއްލުންލިބުނު އިތުރު 30 އާއިލާއަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދެނީ

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި، ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ހުއްދަ ބާތިލު ކުރެވޭނެ

ރައީސް ސީސީއާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރުމާ ގުޅިގެން މިސްރުން 373 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަލިފާން ރޯވި ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަނީ

މަރު ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ގެއްލުން ލިބުނު އިމާރާތައް އިންސްފެކްޓް ކުރަނީ

އަލިފާން ހިފި ސަރަހައްދުގެ ވައިގެ ތެރޭގަ ވިހަ މާއްދާތައް އެބަހުރި

އެމްޕީ މުޢިއްޒުގެ ފޭސްބުކު ސްޓޭޓަސްއާ ބެހޭގޮތުން އޭނާއާ ސުވާލުކުރަންޖެހޭނެ: ޝަރީފް

ގޭގޭގައި ކެމިކަލް ގުދަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު ހަދައިފި

ރޯވި ސަރަހައްދުގެ ވައިގެ ތެރޭގައި ވިހަ މާއްދާ ހުރީ ނުރައްކާވާ މިންވަރަކަށް ނޫން: އީޕީއޭ