ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާނެ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓު ކަނޑައެޅިއްޖެ - އަލީ ވަހީދު

ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކުން އިތުރު ނަފާ ހޯދިދާނެ : މިނިސްޓަރު

އުންމީދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި އަށް ރެޑްވޭވް ހެދުން - ޝުޖާޢު

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އަދަދު 60 އަށް އަރާ - އަލީ ވަހީދު

އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރައިގައި މާމިގިއްޔަށް ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް

ތިން ބްރޭންޑެއްގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ވީއައިއޭގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފި

މެއި މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށްވުރެ މައްޗަށް

މަޝްރޫއުތައް ފެށުމަށް ފަހު ނުހުއްޓުވޭނެ: ނައިބު ރައީސް

ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑީގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައަރާނެ: މެޓް އޮފީސް

އޯލެވެލް ފެންވަރާއެކު 20،000ރ. މުސާރައަށް އިއުލާނު ކުރެވުނީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ