އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: އެއްކޮޅުން ފައިނަލަށް އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަތުރު ކޮށްފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދަރުމަވަންތަ ސެމީއަށް

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މެޗް އެއްވަރުވުމުން މުހްޔިއްދީން މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ކޮމްޕިއުޓަރު ހޯދަން ސްކޫލް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ސީއެޗްއެސްއީގެ ބެލެނިވެރިން އަތުން ފައިސާ ނަގަނީ!

މެދު ކަނޑައިލި ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ، ކެރަމް މުބާރާތް ބުރާސްފައްޗަށް

އިނގިރޭސިންގެ މޮޅު ސްކޫލް ސިސްޓަމް ފޭލްވެ، ގަޔަށް އަތް ލުމުގެ ހުއްދަ ޓީޗަރުންނަށް!

އިންނަމާދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ނަސޯރާދީން ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބެލެނިވެރިންތަކެއް ސްކޫލް ދޮށަށް އެއްވެ، އަޑުގަދަކޮށްފި

ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް ވެސް ފަސްކޮށްފި

ޑެންގީ ކޮންޓްރޯލް ވަންދެން ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ އާއި ކެރަމް މުބާރާތް މެދު ކަނޑައިލައިފި