އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: އިމާދުއްދީނާ، ޖަމާލުއްދީން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި

ޙިރާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބިމެއް ކަނޑައަޅައި އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރަން އެލްއެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

މި އަންނަ ދިރާސީއަހަރު ސްކޫލުން ޖާގަދެވޭނީ 60 ދަރިވަރުންނަށް: އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: މުހުޔިއްދީނަށާއި އިމާދުއްދީނަށް މޮޅެއް

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކެރަމް މުބާރާތް ނިމުނު އިރު ގިނަ ވަނަތައް ޣިޔާސުއްދީނަށް

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: އަހުމަދިއްޔާ ބަލިކޮށް، ދަރުމަވަންތައިން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި

އިންޓާ ސްކޫލް ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ޓީމް އިވެންޓުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ނިމި ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ވާދަވެރި މަޖީދިއްޔާ ބަލިކޮށް، ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ދަރުމަވަންތަ ހޯދައިފި

ނޫރާނީ ސްކޫލް އުވާލަން ނިންމައިފައެއް ނެތް: އައްޑޫ ކައުންސިލް