ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ގާސިމް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ވިޔަފާރިތަކާއި ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅެއްނުވި

މަރުގެ އިންޒާރުގެ މެސެޖް ފޮނުވާތީ ގާސިމް ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ގާސިމް ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަަމުން – ނިހާން

އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުނުކުރާނަމަ ގާސިމް ނޫން ބޭފުޅުންނަށް ދީފައިހުރި ރަށްތައް ވެސް އަތުލާނަން – ރައީސް

އެސްއީޒެޑްގެ ބިލް އޮތް ގޮތުން ވިޔަފާރިތަކެއް ހަލާކުވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ގާސިމް

އިގުތިސާދީ ޒޯންގެ ބިލް އޮތް ގޮތުން ބޭނުން ވިޔަފާރިތަކެއް ހަލާކުކޮށްލެވިދާނެ: ގާސިމް

ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހަލަބޮލި ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގައުމު ވެއްޓެން ދޫކޮށެއް ނުލާނަން: ގާސިމް

ބަނަ ދުވަސްތަކެއް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭން އަޒުމް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ - ގާސިމް

ދިވެހިންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއި މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓުމުގައި އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު: ގާސިމް