އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

އަޒުމު ކަނޑައަޅަންވީ ދިވެހި ފަސްގަނޑުން އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަ ނުދޭން: ގާސިމް

އަދާލަތުން "ބޮޑާހޭކުމުން" ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޝުކުރިއްޔާއޭ!

އަލީ ސުލައިމާން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނަމަ ވީޓީވީގައި ނުހުރެވޭނެ - ގާސިމް

ޖޭޕީ މެންބަރުން އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - ގާސިމް

ހަތަރު ގޮނޑި ދިނުމުން ވެސް އަދާލަތު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހުނު: ގާސިމް

ތިން ބިލް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީގެ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިކަށް ގާސިމް

އާމްދަނީގެ ބިލްތައް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިކަށް ގާސިމް

ޖީއެމްއާރުގެ މައްސަލަ ނިމޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި އެއްގޮތަށް: ގާސިމް އިބްރާހީމް

ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދު މީލާދުގެ މުނާސަބާގައި ގާސިމް އިބްރާހީމް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި