މާދަމާގެ އެއްވުމަށް ފަންޑެއް ނުކުރަން: ގާސިމް

މާދަމާ މުޒާހަރާއަކީ ގާސިމް ހަރަދުކޮށްގެން ހިންގަން އުޅޭ ހަމަނުޖެހުމެއް: އަދީބު

އެއްވުމުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ގާސިމް، ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަސް ވެރިކަން ނުވެއްޓޭނެ: ޕީޕީއެމް

މާދަމާގެ މުޒާހަރާއަށް ފަންޑެއް ނުކުރަން، އަދީބު ހައްދަވަނީ ދޮގު: ގާސިމް

މާދަމާގެ ރެލީއަށް ފަންޑެއް ނުކުރަން، އަދީބު ހައްދަވަނީ ދޮގު: ގާސިމް

މޭޑޭ ހަރަކާތުގެ އަޑީގައި ހުރީ ގާސިމް، ހަރަދު ކުރަނީ ވެސް އޭނާ: އަދީބު

ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނަސް އެއްފަހަރާ ފައިސާ ނެގުމާއި ދެކޮޅު: ގާސިމް

ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނަސް އެއްފަހަރާ ފައިސާ ނެގުމާއި ދެކޮޅު: ގާސިމް

99 އަހަރަށް ރިސޯޓްތައް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ގޮތުން ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނެ: ގާސިމް

ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަށްތައް ދޫކުރިޔަސް އެއްފަހަރާ ކުލި ނެގުމާ ދެކޮޅު: ގާސިމް