ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އޭޕްރީލް 14 ގައި

ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އޭޕްރީލް 14 ގައި ބާއްވަން އިއުލާންކޮށްފި

ލިޔުންތައް ލިބުމުން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ގޮވާލާނަން: ފުއާދު

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަލުން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: މުސްތަފާ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރަން: އެޗްއާރުސީއެމް

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ދެ ގޮނޑިއާއި މަތިވެރީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަބުދުއްރަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފި