ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލާނަން: މުސްތަފާ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާނީ ޖާބިރު ކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ދެ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކައުންސިލްގަ އަދި މަޝްވަރާކޮށްފައެއްނުވޭ: އަލީ ސޯލިހް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގެ ވޯޓުލުން ވެސް އެޕްރީލް މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ވެސް އޭޕްރީލް 14 ގައި

ލޭއޮހޮރިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ޑރ. ވަހީދަށް މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވާނީ ޕްރަމަރީއަކުން: އެމްޑީޕީ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ މާރޗް 3 ގައި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އިއުލާންކޮށްފި