ޑީއާރުޕީގެ ޖަލްސާ: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ވެސް ޑީއާރުޕީއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: މައުމޫން

ޑީއާރުޕީގެ އާންމު ޖަލްސާ: މިއުޒިކް ކުޅުމާއި ލަވަ އަޑުއެހުން ހަރާމެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން ސްރީލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް މައުމޫނުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު: ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ މެގަ ޕްރޮޖެކްތައް: ރައީސް މައުމޫން

ހެރެތެރެ ރިސޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން: މިއީ ދެކުނުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުގެ ފެށުން: ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން އައްޑު އަތޮޅު ހެރަތެރެ ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ގަމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ރައީސް މައުމޫން ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި

އެކުލަވާލަމުން ދަނީ އާ ގާނޫނު އަސާސީއެއް ނަމަ މައުމޫން ރައީސްކަމުގައި މިހާރު ހުންނެވީ ދުސްތޫރީ ހަމައަކުންނެއް ނޫން: ޑރ. މުނައްވަރު

ޑީއާރުޕީގެ އާންމު ޖަލްސާ: ހާއްސަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އަޅުގަނޑަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް: ރައީސް މައުމޫން

ޕޯޗުގަލްގެ ޕާލަމަންޓުގެ ރައީސާ ރައީސް މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވައިފި