އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓަށް ޑީއާރުޕީން ތާއީދުކުރާނެ: އުމަރު

އަޅުގަނޑު ވަކިކުރާކަށް ޑީއާރުޕީގެ ކައުންސިލަކަށް ހުށައެއްނޭޅޭނެ: އުމަރު

ޕްރައިމަރީއަކަށް ނުގޮސް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ވަކި ބޭފުޅަކަށް ދިނުމުން ޑީއާރުޕީ އަށް ވަނީ މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި: އުމަރު ނަސީރު

އަލީ ވަހީދާއި އިލްހާމާއި މަހުލޫފް އަދި އުމަރު ނަސީރު ދޫނިދޫ އަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ސަރުކާރުން ކިތަންމެ އިންޒާރެއް ދިނަސް މަސައްކަތް ހުއްޓައިލާނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލާފައި: އުމަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ މައިގޭޓުގައި ހިފާ ތެޅުވި މައްސަލައިގެ ތަހްޤީޤަކަށް އުމަރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ސިފައިންގެ ގޭޓުގައި އަތްލިން، އެކަމަކު ގޭޓް ތަޅުވައެއް ނުހަދަން: އުމަރު

ސިފައިންގެ ކުރިމައްޗަށް އެއްވި މައްސަލައިގައި ޑީއާރްޕީގެ ނައިބު ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރު ފުލުސް އޮފީހަށް

ކޮސޯވޯގެ މައްސަލައިގައި ޑރ. ޝަހީދު ކުރައްވާ އަބުރުގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަވަން ނިންމެވީ ސާބިތު ނުކުރެއްވޭނެކަން ޔަގީންވެވަޑައިގަތުމުން: އުމަރު

ޑީއާރުޕީގެ ނައިބު ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި އަލީ ވަހީދާއި، މަވޯޓާ ޝަރީފާއި، އިލްހާމް އަދި އުމަރު ހޮވިވަޑައިގެންފި