މެންބަރުކަމުން މުސްތަފާ ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އުމަރު ކުރައްވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ވީރާނާވެފައިވާ އުމަރު ޝޮޕިން އާކޭޑް ތަޅާލައި އެ ތަނުގައި އާ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

އުމަރު ނަސީރަށާއި ޑީއާރުޕީ އަށް ފުލުހުން ރައްދު ދިނުން: ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއް ނުވެވޭނެ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ލަފާ ދީފައި

ގައިދީން އާއިލީ ބަންދަށް ދޫކޮށްލުން: ގިނަ ބަޔަކު ދޫކޮށްލުމުން މާލެތެރޭގެ އަމާންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިދާނެ: އުމަރު

އައިޑީޕީގެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް: ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭ ގޮތަށް އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކާ: އުމަރު ނަސީރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު: އުމަރު ނަސީރު އަރިއަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އުމަރު ނަސީރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ހުވަދު އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

އައިޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް: ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު، ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ހަސަން މަނިކު

ފަތުހުﷲ ޖަމީލް، އަބްދުﷲ ހަމީދު، އުމަރު ޒާހިރު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި