ޕޮލީހަށް ހާޒިރުކުރީ ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސި ވާދަވެރިންގެ އަތެއް އޮވެގެން: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރިޕޯޓަށް ފަހު ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކަށް ޕީޕީއެމުން އުމަރު، އެމްޑީޕީން މޫސަ

ކޯނީގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ނުބުނާނެ: އުމަރު ނަސީރު

ކޯނީގެ ރިޕޯޓްގައި ބަޣާވާތެއް ކަމަކަށް ނުބުނާނެ: އުމަރު

ކޯނީގެ ރިޕޯޓްނެރޭ ދުވަހު އެމްޑީޕީން އުޅެނީ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަނދުންއަޅުވަން: އުމަރު ނަސީރު

ކޯނީގެ ރިޕޯޓްގައި ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ދޭހަވާ އިބާރާތެއް އޮތަސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނަން: އުމަރު

ވެރިކަން ބަދަލުވީ ބަޣާވާތަކުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނަން: އުމަރު

މަގުމަތިން ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ 20000 މީހުން ނެރެން ޖެހޭނެ: އުމަރު