ޕާޓީ ތެރޭގެ މުހިންމު މައްސަލަތައް ޒައީމާ ހިއްސާކުރެވިއްޖެ: އުމަރު

ޑީއާރުޕީ ޖަލްސާ އަށް އުމަރު ވަންނަން އުޅުމުން ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެދި މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ޖީއެމްއާރުން ތަސްމީނާއި ޝާހިދަށް ދިން ކަމަށް ބުނާ ޓިކެޓުގެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް އުމަރު ހުށަހަޅައިފި

ޓިކެޓުގެ މައްސަލަ: އެންމެ ފަހުން އުމަރު އޭސީސީ އަށް

ޖީއެމްއާރުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ޓިކެޓް: ޝާހިދާއި ތަސްމީނާ ދެކޮޅަށް އުމަރު ތެދުވެއްޖެ

އުމަރު ތަސްމީނަށް ފޮނުއްވި އެސްއެމްއެސްގެ ޖަވާބު: މައްސަލައެއް އޮތް ނަމަ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅުއްވާ

ޕާޓީގެ ލީޑަރާ ބައްދަލުކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަތަސް "ހަތިޔާރު" ނުބަހައްޓަވާނެ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ސުލްހަވުމަށްޓަކައި ތަސްމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އުމަރު އެދިވަޑައިގެންފި

އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް ދާކަށް ގަސްދެއް ނުކުރަން: އުމަރު

އުމަރު ޑީއާރުޕީން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލު ނުކުރުމަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި