އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް ފިޔަވަޅު ނާޅަން ނެރުނު އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ނާޒިމްގެ މައްސަލަތައް ލަސްވާތީ ރީކޯ މޫސައާ އާޒިމް އަބްދުﷲ ގާޒީގެ އަރިހަށް

ނާޒިމްގެ މައްސަލައިގައި ރީކޯ މޫސާ އާއި އާޒިމް، އަބްދުﷲ ގާޒީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއަށް ފިޔަވަޅު ނާޅަން އަމުރެއް ނެރުމުން މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ފަޒާދު، ނައިބަކަށް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދީދީ

އަބްދުﷲ ގާޒީއާމެދު އިތުރު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެ: ސިވިލް ކޯޓް

ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި އަބްދުﷲ ގާޒީ ދައުވާކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި

ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމެއްގެ ގާނޫނު އަސާސީ ބަލައިނުގަންނަ މީހަކު އދ. ގެ އިސް މަގާމެއްގައި ހުރެގެން ނުވާނެ: އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން: ޖޭއެސްސީ