އަބްދުﷲ ގާޒީ ހުންނެވީ ގިރިފުށީގައި ކަމަށް އާއިލާއަށް އަންގައިފި

ހުކުމް އިއްވަންވީ ގޮތުގެ އެސްއެމްއެސް އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ފޯނުގައި އެބަހުރި: މުސްތަފާ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި ގޮތަށް ޕީޖީ މުއިއްޒު ހައްޔަރުކޮށްފާނެތީ ކަންބޮޑުވޭ: ޑީއާރްޕީ

ރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ނާންނަ ވަރުގެ ބޮޑެތި ހުކުމްތައް އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް އަންނާނެ: މުސްތަފާ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހުންނެވީ ގިރިފުށީގައި ކަމަށް އާއިލާއަށް އަންގައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ މިރޭ މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށްބުނެ ޕީޕީއެމުން އެޗްއާރްސީއެމް ސިޓީ ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ވީތަނެއް ނޭނގޭތީ އާއިލާ ހާސްވެފައި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހުންނެވި ތަނެއް ވަގުތުން އެންގުމަށް ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރު ނުކުރި ސަބަބު ބުނެދިނުމަށް ހައިކޯޓުން ސިފައިންނަށް އަންގައިފި