އަބްދުﷲ ގާޒީ ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި ހޯމަދުވަހު ނަޝީދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ލިބޭތީ ނަޝީދަށް ވެސް ހުއްދަ ނެތި ނުފުރުއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައިފި

އަބްދުﷲ ޤާޒީގެ މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ފޯރަމް އައްޑޫގައި ބޭއްވިދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: އަބްދުﷲ

އަމަން ނަގާލުމުގެ ދައުވާ އަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު އިންކާރު ކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ އިންޒާރުދީގެން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއަށް އިންޒާރުދިން ދެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއަށް ބިރުދެއްކި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ދީފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ހުރިހާ އިރުޝާދެއް ދީފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު: އެޗުއާރްސީއެމް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ނަޝީދާއި ތޮލްހަތު: އެޗްއާރުސީއެމް