އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ތޮލްހަތު އެޗްއާރުސީއެމް އަށް ހާޒިރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ އެކަހެރިކުރީ ޑިފެންސުން: ނަޝީދު

އަބްދުﷲ މުހައްމަދު އެކަހެރިކުރުމަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުމެއް: ނަޝީދު

ރާއްޖެއާއި ބެހޭގޮތުން އެންމެ ނުބައި ތަސައްވުރެއް ފަތުރަނީ އަބްދުﷲ ޝާހިދު: ރިޔާޒް

އަބްދުﷲ ޝާއިރުގެ ކެންޑިޑެންސީ ބަލައިނުގަތް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޕީޖީ އަށް ފޮނުވޭނެ: އެޗްއާރުސީއެމް

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ އަބްދުﷲ

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ އަބްދުﷲ

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން، އަބްދުﷲ ޖިހާދަށް ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވައިފި