އަބްދުﷲ ގާޒީ ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ އަނެއްކާވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ އަބްދުﷲ އަނެއްކާ ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ގެއްލުވާލި ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް އަބްދުﷲ ގާޒީ އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރައްވަނީ

އަބްދުﷲ ޝާހިދަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން: ޕީޕީއެމް

އަބްދުﷲ ހާޒިރު ކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް މަދަނީ އިއްތިހާދު ހަދައިގެން އުޅޭތީ: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ އަބްދުﷲ ހާޒިރުވާން ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

އިމްރާނާއި އަބްދުﷲ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ޝޭޚް އިމްރާން އާއި އަބްދުﷲ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި