މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ހަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކޮށް ދައުވާ އުފުލި ހުސައިން މުހައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޕޯޗުގަލްގެ ކޯރެއްގެ މަތިން ތިން ޒުވާނަކު ދުވެފައި ދިޔަކަމަށް ދައްކާ ވީޑިއޯއެއްގެ ފަހަތުގައި ހައި-ޓެކް ޝޫޒްގެ އެއްވެސް އަތެއް ނުވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ހިންގަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށޭ ބުނުމަކީ ދެއުޅިއެއް ނުވާ ވާހަކަތަކެއް: ރައީސް

މަގާމުގެ ބޭނުން އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަށް ހިފާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ވަކިކޮށްދިނުމަށް ދެ ޕާޓީއަކުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް އަންނިގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބޮޑު އިސްލާހެއް: ވިޔަފާރީގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރި ނުވާ މީހުންނަށް ރައީސްކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި

ރިޔާސީ ބަޔާން 2008 ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން ލިބިފައި ނުވާ މީހުންނަށް ލުއިލޯނު ދޫކުރަން މި އަހަރު ފަށާނެ: ރައީސް

އިބުރާ ވެސް ހާއްސަ މަޖިލީހުން މުސާރަ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އަންގަވައިފި

މާލޭ މެންބަރު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ދައުވާ: ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލަގައި ކާނަލް ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމަވައިފި

ރޯގާގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ސީރިއަސް ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފާޑުކިޔައިފި