ސީޕީ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެސްއޯ ޓީމު ހޯދާ ތަށި މިލްކުކޮށްފި

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދާ އިސްލާހު ފާހެއް ނުވި

އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލް އިން އެއް ވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސްގެ މެޑެލް

އޭލެވެލްގައި ދުނިޔެއިން އެއްވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސްގެ މެޑަލް

ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލްދެނީ

އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔެއިން އެއް ވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސްގެ މެޑެލް ދެނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ހޯދާ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޭދޫ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނެގި ތަކެތި ހޯދާ ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެބްލެޓް ޕީސީގެ ބާޒާރުގައި ސެމްސަން ކުރި ހޯދާ އިރު އެޕަލް ފަހަތަށް

ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހާޒިރުނުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ