އަންނަ އަހަރުގެ ސްކޫލް ފޮތްތައް 400 ޕަސެންޓް ވަރު އަގުބޮޑު ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފި

ސްކޫލް ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރަން ބިޑަށް ނުލައި ބަޔަކަށް ދީފި: ޕީޕީއެމް

ދަރިވަރުން މަދުވާތީ ޓީޗަރުން ސްކޫލް ބަދަލުކުރުމަށް އެދެފި

ޕަބްލިކް އެގްޒާމިނޭޝަން ހިންގުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލަށް

65 ޕަސެންޓް އަންހެން ދަރިވަރުން ސްކޫލް ގަޑީގައި ތިބެނީ ކުޑަކަމު ނުގޮސް: ރައީސް ނަޝީދު

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ހަދިޔާ އަކަށް ހިތަދޫ ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕް ދީފި

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ހަދިޔާ އަކަށް ހިތަދޫ ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕް ދީފި

ޑރ. މުސްތަފާގެ "ސްކޫލް މަންހަޖާއި ތައުލީމް" ފޮތް ނެރެފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހިތާމަވެރި ހުރާ ދަތުރު: މަރުވި ދަރިވަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލްގެ އާއިލާއަށް އެހީވާނެ ފަންޑެއް ހުޅުވަން ސްކޫލް ބޯޑުން ނިންމައިފި