އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ތިން ޕޮއިންޓް އަރަބިއްޔާ ހޯދައިފި

ފުރަތަމަ ސްމާޓް ސްކޫލް ކުޑަފަރީ ސްކޫލްގައި ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: އިމްރާން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް އަހުމަދިއްޔާ ޖެހިލައިފި

ފުރަތަމަ ސްމާޓް ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ކުޑަފަރީ ސްކޫލް ރައީސް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: ކަލާފާންގެ މައްޗަށް ގަލޮޅު މަދަރުސާ ކުރިހޯދައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: އިމާދުއްދީނާ ވާދަކޮށް މަޖީދިއްޔާ މޮޅުވެއްޖެ

އިންޓަ ސްކޫލް ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ސްކޫލް ކްރިކެޓް: ލީގުގެ ދިހަ ވަނަ މެޗް ތާއްޖުއްދީން ސުކޫލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ދަރުމަވަންތައިން އަރަބިއްޔާ ކޮޅަށް ލަނޑު ގޯންޏެއް

މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް އަހުމަދިއްޔާގެ ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފި