ޖޭޕީއަށް ދޭން ވައުދުވި 35 ޕަސެންޓުން ލިބުނީ 29 މަގާމު: ގާސިމް

ވަޒީފާގައި ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެހީވާ ގައުމީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަން ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާ ގާސިމް ހަވާލުވާން ތާއީދުކުރަން: އިބޫ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ގާސިމް ނިންމަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ގާސިމް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ގާސިމް ނިންމަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ކުރިމަތިލައްވަނީ

ލިބުނު ކާމިޔާބީ އަކީ ރައްޔިތުން މިސަރުކާރު ބަލައިގަންނަ ކަމުގެ ހެއްކެއް: ގާސިމް

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް – ގާސިމް

ކޯލިޝަންގެ މެންބަރުން އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމުން ގެއްލުންވި: ގާސިމް