ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުން ހިންގާ ޕާޓީއަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ - ގާސިމް

ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާދޭނަން: ގާސިމް

ހަމަނުޖެހުން ނުހިންގުމަށާއި އަނިޔާވެރި އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ އިސް ސަފުގައި ތިބީ ކަމުނުދާ ބައެއް: ގާސިމް

ޕާޓީއަށް ސޮއި ކުރުމަކުން އެކަން ނިމުނީ އެއް ނޫން - ގާސިމް

ނަޝީދު މިހާރުން މިހާރަށް ހައްޔަރުކުރަން އެބަޖެހޭ - ގާސިމް

ފެބުރުއަރީ ހަތަކީ ނަޝީދު އަމިއްލަ އަށް ކުރެއްވި ކަމެއް: ގާސިމް

އެމްޑީޕީ އަކީ "ގޮތެއް ނެތް" ޕާޓީއެއްކަން ހާމަވެއްޖެ: ގާސިމް

ހެލްތާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން، އާ ދެ މިނިސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދޭނެ: ގާސިމް

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ: ގާސިމް