ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާ

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާ

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ފާރިސް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ދިން ހަދިޔާގެ ބަދަލު ހެޔޮގޮތުގައި ދޭނަން - ނިހާން

ބޮޑު ތަފާތަކުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފާރިސް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

59.45 އިންސައްތަ ވޯޓުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ފާރިސް މަޢުމޫން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި