އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް މުހިންމު: މިނިސްޓަރު

"ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ރުހޭނަމަ ޕީޕީއެމްއާ ވެސް ގުޅިދާނަން"

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރު ޑީއާރުޕީއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މެންބަރުން ތިބެނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ސަބަބުން: މެންބަރު ނަޝީދު

އަލިފުށި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ވައްޑެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ

އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހޯދަން މަސައްކަތް ފަށައިފިން: ވައްޑެ

އަލިފުށި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ވައްޑެ އަތުކުރި އޮޅާލައިފި

ދާއިރާގެ ތާއީދު ނެތް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ދާއިރާގެ ތާއީދު ނެތް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ