މޫސުން ގޯސްވެ ކުޅުދުއްފުށީގައި ތާރުއެޅުމަށް ބުރޫއަރާފައި

މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ، އެހެނަސް އުތުރުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ: މެޓް

މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ، އެހެނަސް އުތުރުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ: މެޓް

ރާއްޖޭގެ މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ: މެޓް

ރާއްޖޭގެ މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ: މެޓް

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވޭ!

ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސްވާނެ: މެޓު

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި