ކޮންމެ ރަށަކުން ބުނާ އެންމެ ބޮޑު ވާހަކައަކީ ޑީއާރުޕީ އެއްބައިވަންތަ ޕާޓީއަކަށް ހަދައިދޭށޭ: މައުމޫން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ވެރިކަމުގެ ޗާޓު އަލުން ކުރަހައިދޭނެ އިންތިހާބެއް: މައުމޫން

މައުމޫން ބެޓް ހިއްޕަވައިގެން ފަހު އޯވަރަށް ނުކުންނަވަނީ!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާނެ: މައުމޫން

ދިވެހިން އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލަކަށް ބޭނުންވޭ: މައުމޫން

މައުމޫން ކެމްޕޭން ކޮށްދެއްވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތި ކަމެއް: ޑރ. ޝަހީދު

ރާއްޖެ މިހާރު މިވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލަކަށް ބޭނުންވެފައި: މައުމޫން

އަޅުގަނޑަކީ ފުރިހަމަ މިނިވަނެއް، ބޭނުން އިރަކު ބޭނުން ތަނަކަށް ގޮސް އުޅެވޭނެ: މައުމޫން

ޒައީމު މައުމޫން: ޕާޓީގެ އެންމެން މަސައްކަތްކުރާނީ އެއް އަމާޒަކަށް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ޑީއާރުޕީ ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީން ލާޒިމް ކުރާ ކަމެއް: ޒައީމް މައުމޫން