އިސްލާމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާގެ ފަހަތުގައި ބޭރު ބަޔަކު ތިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ރައީސް މައުމޫން

މައުމޫނު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ދުންޔާ އާއި ޣައްސާން ހިމެނިފައިވަނީ، ސިޔާސީގޮތަކުންނެއް ނޫން: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން

ދުންޔާ އާއި ޣައްސާން ފައުންޑޭޝަންގައި ހިމެނެނީ އާއިލީ ހައިސިއްޔަތުން: މައުމޫން

މައުމޫނު ފައުންޑޭޝަނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އުފެއްދި، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން އެއްކިބާވެގެންވާ، ޖަމާއަތެއް: ރައީސް މައުމޫން

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަން އިފުތިތާހު ކޮށްފި

ތިރީސް އަހަރު ރާއްޖެއަށް ގެނައި ތަރައްޤީގެ ރަން މެޑަލް ޖަހާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ރައީސް މައުމޫން

ޕަޓީގެ ޒައީމްގެ މަގާމަކީ ސިޔާސީ މަގާމެއް ކަމުން، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން ފެނިގެންދާނެ: ރައީސް މައުމޫން

ޑީއާރްޕީގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް، ޕާޓީގެ ޒައީމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: ރައީސް މައުމޫން

ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލާއި ސިޔާދަތަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ފަދަ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ހަރުމުދާތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް މައުމޫން

އިސްލާމްދީނުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިނުވާ މައްސަލައަށް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުމެއް ނުވޭ: މައުމޫން