ޑީއާރްޕީން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމަށްޓަކައި: ޒައީމް މައުމޫން

ދެ މީހަކު ނިޔާވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މައުމޫން ފެކްޝަނުން މިރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފި

ތަސްމީން ރައީސް ނަޝީދާ މިރޭ އާރަށުގައި ބައްދަލުކުރެއްވެވި ކަމަށް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި

ޑީއާރުޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތަސްމީން ވުމަށް އަޅުގަނޑުގެ ތާއީދެއް ނެތް: މައުމޫން

އުންމީދު ކުރެއްވި ވަރަށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެވިފައެއް ނުވޭ: މައުމޫން

ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނީ ސަރުކާރުން ލިބެންޖެހޭ ހުއްދަތައް ލިބިގެން: މައުމޫން

އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ތާއީދު މައުމޫން އަނބުރާ ގެންދެވިޔަސް އިތުރަށް ކުރާނެ އަސަރެއް ނެތް: ތަސްމީން

މައުމޫން އެއް ފަރާތްކޮށްގެން 2013 ގެ އިންތިހާބު ތަސްމީނަށް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: ޔުމްނާ

އަޅުގަނޑު ތަސްމީނަށް ދެން ސިޓީއެއް ނުފޮނުވާނަން: މައުމޫން

ތަސްމީން މައުމޫނަށް ދެއްވި ރައްދު: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ބޭނުން ނުކުރެއްވީ މައުމޫން!