މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، މިސްރުގެ ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އެވޯޑެއް މިރޭ އަރުއްވާނެ

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ތާއީދު ނުކުރެއްވީ ޑީއާރުޕީ ބައިބައިވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ

ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމްކަމުގެ މަގާމް ފަދަ ޝަރަފްވެރި މަގާމެއް ހައްގެއް ނޫން: މައުމޫން

ދެން އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ޑީއާރުޕީން ކާމިޔާބުކުރުން ނޫން އިހުތިޔާރެއް ނެތް: މައުމޫން

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް މެދުވެރިވުމުން ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ހައްލު ހޯދުމަށް މައުމޫން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް މައުމޫން އިންޑިއާ އަށް

މައުމޫން ސިޔާސީ ދާއިރާއާ ދުރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރައީސް ނަޝީދު ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި

މައުމޫން ސިޔާސީ ދާއިރާއާ ދުރަށް

"ދަ މައުމޫން ފައުންޑޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މޮނާޒާ ނައީމްގެ މައްޗަށް މައުމޫން ދައުވާ ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި