ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު: މައުމޫނު ނަޝީދަށް! ނަޝީދު ޔާމީނަށް!

ޑީއާރުޕީގެ އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމްގައި މިރޭ ރައީސް މައުމޫނު ތަގުރީރު ކުރައްވާނީ ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި ކަމަށް ޑީއާރުޕީން ބުނެފި

ކޮންމެ ނިއުމަތެއްގެ މުގާބިލުގައި ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް އޮންނާނެ: ރައީސް މައުމޫނު

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ބާއްވަވާ އިހްޔާކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ: މައުމޫނު ފައުންޑޭޝަން

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ، ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުން: ރައީސް މައުމޫނު

ސްކައުޓްގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަނުން ޖައިޝަމަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދިނުމުން ރައީސް މައުމޫނު އޭނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް މައުމޫނު ހިޔާނާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކައެއް: ތަސްމީން

ސީޖީއައިގެ އަހަރީ ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފި

މައުމޫނު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ދުންޔާ އާއި ޣައްސާން ހިމެނިފައިވަނީ، ސިޔާސީގޮތަކުންނެއް ނޫން: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން

މައުމޫނު ފައުންޑޭޝަނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އުފެއްދި، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން އެއްކިބާވެގެންވާ، ޖަމާއަތެއް: ރައީސް މައުމޫން