ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަކީ އައު އާންމު ހާލަތު ހެއްޔެވެ؟: ޣައްސާނު މައުމޫނު

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލީ ނުހައްގުން ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ދާދި އަވަހަށް ވިދާޅުވެދާނެކަމަށް ޣައްސާން އީޝާރާތްކުރައްވައިފި

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ކަންކަން ރައީސް މައުމޫނު ޙައްލުކުރެއްވި ގޮތުން ލިބޭ ފިލާވަޅުތައް ސަޢީދު ވިދާޅުވެދެއްވައިފި

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން ބުނަންދެން މަޑުނުކޮށް އެހީތެރިވެދެއްވާ- ރައީސް މައުމޫނު

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން ބުނަންދެން މަޑުނުކޮށް އެހީތެރިވެދެއްވާ- ރައީސް މައުމޫނު

ރައީސް މައުމޫނު: ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރެންފެށީ އިރުޝާދުތަކަށް ކަމޭނުހިތާތީ، އަމިއްލަ އިހުމާލުން

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށީ އިރުޝާދުތަކަށް ކަމޭނުހިތާތީ: ރައީސް މައުމޫނު

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން މައުމޫނު، ރައީސް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް މައުމޫނު ރައީސް ޞާލިޙާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި