މައުމޫނު ފަސްދާނުލުމުގެ ކުރިން ތަރިކަ މުދަލުން ދަރަނި ދައްކަވަން ޖާބިރު އެދިއްޖެ

ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވާނެގޮތެއްވާން މިޤައުމު ދޫކޮށްނުލާން ގައްސާން މައުމޫނު ގޮވާލައިފި

ހުއްޖަތެއް ދެއްކުމަށް ވެރިން އަބަދުވެސް ގާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަ ދައްކާ، މައުމޫނު ވެސް އެ ހުއްޖަތު ދެއްކެވި: ނަޝީދު

ނަސްރީނާގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު: މައުމޫނު

ހައްޕުނޑު ޖެހި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމަށްޗަށް ގެނައުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ހައްޕުނޑު ޖެހި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމަށްޗަށް ގެނައުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސް މައުމޫނު ވާހަކަދައްކަވައިފިނަމަ އިންޑިއާއި ޗައިނާއާއި ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވޭނެ: މޫސާ މަނިކު

ޖިންސީގޯނާގެ މައްސަލަތައް މުޖުތަމައުން މުޅިން ލުހެލުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް މައުމޫނު

ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަކީ އައު އާންމު ހާލަތު ހެއްޔެވެ؟: ޣައްސާނު މައުމޫނު