އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރު ބާތިލުކުރެވޭކަށް ނެތް: ހައި ކޯޓް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަންނަ މަހު ނިމޭނެ: އެޗްއާރްސީއެމް

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ދާދިމާލެއް ނޭނގޭ: މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ދާދިމާލެއް ނޭނގޭ: މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް

އަބްދުﷲ އަބްދުއް ރަހީމް އަނެއްކާވެސް ޑީއާރްޕީއަށް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ރޯލެއް ނެތް: އަފީފް

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ސިފައިންގެ ކިބައިން އެދުނީ ފުލުހުން އެދުމުން: ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ސިފައިންގެ ކިބައިން އެދުނީ ފުލުހުން އެދުމުން: ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އެނބުރި ޑީއާރުޕީއަށް