ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އަލްއުސްތާޒު އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަކިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާ