ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ އަބްދުﷲ

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން، އަބްދުﷲ ޖިހާދަށް ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ ބެހޭ ގޮތުން ޖޭއެސްސީ އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ އަބްދުﷲ ގާޒީ ފެމިލީ ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް: ވަކީލު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ޗުއްޓީ ނަންގަވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ދޫކޮށްލި ނަމަ ނަޝީދު ވެރިކަން ބަދަލެއް ނުވީސް: އިއްތިހާދު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ދޫކޮށްލި ނަމަ ނަޝީދު ވެރިކަން ބަދަލެއް ނުވީސް: އިއްތިހާދު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ރައީސް ނަޝީދު އެއްބާރުލުމެއް ނުދިން: ޕޮލިސް

ނަޝީދުގެ ބަޔާނެއް ނަގަން ބޭނުން ވަނީ އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން: ފުލުހުން

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ދެ އޮފިސަރަކާ ސުވާލުކޮށްފި