އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް 138 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް 138 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ކިނބިދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބިފައި!

ބިލު ނުދައްކައިގެން ތޮއްޑޫ މިސްކިތުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ވެލިދޫގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރެއް ހަލާކުވެ، ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑެން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ 20 ރަށެއް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފެއްދޭ ރައްތަކަކަށް ހަދާނަން: ޑރ، ޝަކީލާ

ލ. ފޮނަދުއަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް 500 ކިލޯ ވޯޓްގެ އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ގަންނަން އޯޑަރު ދީފި

ފޮނަދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ފަތިހު ގަޑިއެއްހާއިރަށް ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ފޮނަދޫން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 20 ގަޑި އިރުވެއްޖެ