ބަޖެޓް ޖަލްސާ: ސްޓެލްކޯ އިން މިހާރު ކަރަންޓް ޔުނިޓެއް ވިއްކަމުން ގެންދަނީ 1.16ރ.ގެ ގެއްލުމާ އެކު: ޝުކޫރު

ރައްޔިތުންގެ ކޮމެޓީއަކުން އިންޖީނުގެ ހިންގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ނޮޅިވަރަމަށް ކަރަންޓް ދީފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމު ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު ރަށުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައި އިންޖީނުގެ ހިސޯރުކޮށްފި

ކަރަންޓް ޝޯޓެއްވެ އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ކުއްލި މައްސަލައެއްގައި އެއް ޖަނަރޭޓަރު ނިވުމުން: ސްޓެލްކޯ

ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައި ރޯވީ ކަރަންޓް ޝޯޓަކުން: ޕޮލިސް

ފަޅު ފުންކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުން ފީއަލީ އޮފީހާއި ކޯޓުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ސ. ހިތަދޫގައި ހިންގައިފި

އަގުހެޔޮ ތެލެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާލެ އަަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެ މަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިން ނިމޭނެ: އިންޑޯ އީސްޓް