ކަރަންޓު ކެނޑެނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ސްޓެލްކޯ ތަރައްގީ ކޮށްފައިނުވާތީ: ރައީސް

ކަރަންޓު ކެނޑެނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ސްޓެލްކޯ ތަރައްގީ ކޮށްފައިނުވާތީ: ރައީސް

އެމްޑީޕީ ބަޔާނުގައި އޮށްޓަރެއް ނެތް، ކަރަންޓު ވައުދު ފުއްދާނަން: ތޯރިގް

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދެ ގަޑި އިރު ފަހުން މާލެއަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ދީފި

ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދީފި

ދެގަޑިއިރަށްފަހު މާލެއަށް ކަރަންޓު ލިބިއްޖެ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެ ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗުން މާދަމާގެ ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ