ލާދީނީ ޝިޢާރުތައް ހިމެނޭ ތަކެތި ސަރުކާރުން ނުނަގައިފިނަމަ، ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެތަކެތި ނަގަން ޖެހިދާނެ: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް

ހޫނު ޚަބަރު: ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ބަހަނާގައި ރާއްޖެ ގެންނަ އިޒްރޭލުގެ ޒަޔަނިސްޓުންގެ ގްރޫޕް ފިއްލަދޫ އަށް ނާރުވަން ރައްޔިތުން ނިންމައިފި

މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ސްކޫލްތަކަށް ނުދެވޭތީ ކުރުގިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ތަކެއް މުޒާހަރާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން ‘ރަތަށް’

އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެއުމަށް މިސްރުގެ ރައްޔިތުން ގޮވާލައިފި.

އެމެރިކާ އާއި ދެކޮޅަށް އުރުދުންގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ޓިއުނީޝިޔާ އާއި އިޒްރޭލް ގުޅުން ބާއްވަން ފާސްކުރީތީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކޮށްފި!

މިސްރުގެ %91 ރައްޔިތުން އިޒްރޭލާއި ގުޅުން ބާއްވަން ނުރެހޭ – ރިޕޯޓް

ޢަސްކަރިއްޔާއިން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ އިސްލާޙުތައް މިސްރު ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި

ކުނިކެހި ފައިސާ ނުލިބިގެން އެންމެ ފަހުން މޮޅަދޫ ރައްޔިތުން ވެސް ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ!