ހައްދުގެ ބައެއް އަދަބުތައް ބިލްގައި ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށް މެންބަރުން އިއުތިރާފުވެއްޖެ

އަހަން ބޭނުން ނުވާ އަޑުތައް ކަންފަތާ ހަމައަށް ވާސިލްވުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ ބާތިލުކުރަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އާމްދަނީ ލިބޭ ބިލްތައް ފާސް ނުވާ ނަމަ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަންޖެހިދާނެ: މިނިސްޓަރު

އިންސާނުންގެ ގައިން ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ ދޫނި ރޯގާ ބެއިޖިންގުން ވެސް ފެނިއްޖެ

ވަޒީފާގައި 10 އަހަރު ނުވާ ނަމަ އަހަރީ ޗުއްޓީ 20 ދުވަހަށް ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އިންސާނުންގެ ގައިން ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ ދޫނި ރޯގާގެ ވައްތަރެއް ޗައިނާއިން ފެނިއްޖެ

އިންޓަނެޓަށް ދުވަހަކު ވެސް ދީފައި ނުވާ ފަދަ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއްގައި ދުނިޔޭގެ އިންޓަނެޓް ސްލޯވެއްޖެ

ބިލް ތަސްދީގުކުރުން ލަސް ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން މަޖިލީހުން ރައްދު ދީފި

ޝަރީއަތް ފަސްކުރުމުގެ ބާރު ޕީޖީ އަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަކަށް ނުބުނެވޭނެ: ނަޝީދުގެ އޮފީސް