އެންމެ ފައިދާ ނުވާ ތަރިން ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ޖޮނީ ޑެޕަށް

3،000 މީހުން ހަމަ ނުވާ ސިޔާސީ އަށް ޕާޓީއެއް އުވާލައިފި

3،000 މީހުން ހަމަ ނުވާ ސިޔާސީ އަށް ޕާޓީއެއް އުވާލައިފި

3،000 މީހުން ހަމަ ނުވާ ސިޔާސީ އަށް ޕާޓީއެއް އުވާލައިފި

ސަލްމާން ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

އަދާލަތުން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރި ނުވާ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވުމުން ޕާޓީން ރައްދު ދީފި

ވިސާއަށް އެދޭއިރު ހަމަސް ނުވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ވިސާއަށް އެދޭއިރު ހަމަސް ނުވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ވިސާއަށް އެދޭއިރު ހަމަސް ނުވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މާތްﷲ އަށް އިޚްލާސްތެރި ނުވާ މީހަކު އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިޚްލާސްތެރި ނުވާނެ - ޝައިޚް ސިނާން