އަލްގީންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ﷲގެ ދަރުބާރަށް ދާންވާނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގެން ނުވާ ޙާލުގައި: ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދުވެސް ކޯޓްގައި ވިދާޅުވީ ދައުވާ ސާފު ނުވާ ކަމަށް

އިހްތިސާސް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވެސް ބޭރުކޮށްފި

ފުލުހުން އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުން އެތައް ބައެއްގެ ހައްގު ގެއްލުނު: އެޗްއާރުސީއެމް

"ދައްކަން ނުވާ ވަރުގެ ވާހަކަ"

ވެލިދޫ، ޑީއާރުޕީ ގޮފީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ފެނިގެން ހައްސާން ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށްކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު: ހައިކޯޓު

ސޮއިކުރުމުގެ ބާރު މޫސަ އަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރާޅުގަނޑު ކޭމްޕް މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ނޮވެލްޓީގެ 20،000 ޑޮލަރުގެ އިނާމު ދެ އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ