ފިލައިގެން އުޅުނު ޝިފާ ހޯދާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ހޯދާ ރިހެބްތައް ހިންގަން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ހަވާލު ކުރަނީ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާ ކަމަށް ސިޔާމް ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު މިއަދު ދެއްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު މިއަދު ދެއްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު މި ފަހަރު 21 ބޭފުޅަކަށް

ފަސޭހަކަމާއެކު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ބީޖީ ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް

ވާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީ ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވެރިކަން ހޯދާ ދިން ފަރާތްތަކުގެ ހަނދާން ނައްތާނުލުމަށް އެދިވަޑައިގެން މައުމޫނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި

އެބޯލާއާ ދެކޮޅަށް ހޯދާ ކުރިއެރުމަށް އޮބާމާ ތައުރީފްކުރައްވައިފި