ދަނބިދޫ އިންޖީނުގޭގެ ބައެއް ފައިސާ ހޯދާ ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދާ މީހާގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

އޭލެވެލްގައި ތިން ފާސް ހޯދާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ޔުނިވާސިޓީ ތައުލީމު ލިބޭނެ: ޔާމީން

ބޭރުން އެހީ ހޯދާ ވަރަށް ދާހިލީ ކަންކަމެއް ނުދޭ: އިލްހާމް

މަތީ ނަތީޖާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އަހަރަކު 48 ސްކޮލޮޝިޕް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު މިރޭ ދެއްވައިފި

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ރާއްޖޭގައި ވެސް އެމެރިކާގައި ވެސް ރަނގަޅަކަށް ނުލިބޭ: ކެވިން

އިތުރު ނުވަ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ކަނޑައިގެން ނަތީޖާ ޝީޓް ހޯދާ ނުފެނިއްޖެ ނަމަ އަލުން ވޯޓު ގުނަން ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ރޭޕްކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ ބިދޭސީ މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ސަރުކާރުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކުން ވަނަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފުރްޞަތު ދިނުމަށް އަންގައިފި