ސައްދާމު މަރަން ޙުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރު ހޯދާ ހަނގުރާމަވެރިން އޭނާ މަރާލައިފި

ކްރޮއޭޝިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ މެކްސިކޯ ދެވަނަ ބުރަށްް

ވިކްޓްރީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ނިއުއިން ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

ކޮރެޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ އަލްޖީރިއާ ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

ލ.ގަމުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދާ އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ފަސޭކަމާއެކު ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ދެވަނަ ބުރާ ގާތަށް ފްރާންސް ޖެހިލައިފި

އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ކޮލަމްބިޔާ ދެވަނަ ބުރާ ގާތަށް

ސަންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ނިއު ސެމީއަށް

ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހޯދާ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފި

ފަލަސްތީން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ