ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2007 އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އަލީ އަޝްފާގު.

ބައުންސް 2007 މިރޭ ހަވީރު އޮންލައިނުން ވަގުތުން އޯޑިއޯކާސްޓްކުރާނެ

ހަވީރު އޮންލައިން ޕޯލްގެ ނަތީޖާ: ދަރުބާރުގޭގެ އިރުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް އަޅަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުމެއް ނުވޭ

ހަވީރު އޮންލައިން ޕޯލްގެ ނަތީޖާ: ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ވަނީ ވޯކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަން މީހުން ދ

މި އަހަރުގެ ހަވީރު އެޓޯލްސް ސްކޯލާޝިޕަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ޝަހުދާ ހޮވިއްޖެ

ހަވީރު އޮންލައިން ޕޯލްގެ ނަތީޖާ: މާލޭގައި ބަސް ދަތުރުތައް ތައާރަފްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފި

ހަވީރު އޮންލައިން ހިޓްސް 11 މިލިއަނަށް އަރައިފި

ހަވީރު އޮންލައިނުން ޑެސްކްޓޮޕް ނިއުސް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބޯޓް ޝޯ މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުވާނެ

ހަވީރު އޮންލައިންގެ އާ ވެބްސައިޓް މިރޭ އާންމުކުރަނީ