"ޒައިދު ފިއުޗަ އެނާޖީ ޕްރައިޒް 2015" އަށް އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ޝޯޓްލިސްޓް ވެއްޖެ

ނޫރާނީ ސްކޫލް އަރަބި މީޑިއަމްއަށް ބަދަލު ކުރަނީ!

ލާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބޯޑިން ސްކޫލަކަށް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ލާލޭ ސްކޫލް އިމާރަތް ސަރުކާރަށް ގެނެސް، އެ ސްކޫލުން ބޯޑިންގ ސްކޫލެއް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަނީ

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ މައުޒަރެއް ހުޅުވައިފި

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ހުޅުވައިފި

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ހުޅުވައިފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ވަރެއް ނެތް

ސްކޫލް ކުދިންތަކެއް އޮރިޔާން ފިލްމެއް ބެލި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ސްކޫލް ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި މީހާ ޑީޕޯޓުކޮށްލަނީ