ގާސިމްގެ ރިއާސީ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުން: 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިވޯލްވިންގް ފަންޑެއް ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ގާއިމް ކުރާނަން: ގާސިމް

އޯގަސްޓް 13،12 ގެ ބަންދުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އާދޭހުގެ ސިޓީއެއް ރައީސް މައުމޫނަށް ފޮނުއްވި ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް ގާސިމް ހޮވައިފި

ގާސިމް އިބްރާހީމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ގާސިމް އިބްރާހީމް ޑީއާރްޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

އިންތިގާލީ ބާބުގެ ޑްރާފްޓް މާދަމާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ގާސިމް އަންގަވައިފި

ވިޔަފާރިވެރިން "ހަފުސްކޮށްލުމަކީ" ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން: ގާސިމް

50 އަހަރަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޭން މަޖިލީހުން އެއްބަސްވެއްޖިއްޔާ 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދޭނެ: ގާސިމް

މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތުގެ މައްސަލައެއް ނެތް: ގާސިމް

މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބަދުނާމު ފޮހެލައި ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގާސިމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި