ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަމަށް ޑރ. ޖަމްޝީދުގެ ނަން ހުށަހެޅީ އަޅުގަނޑު: ގާސިމް

ރާއްޖެ ވަރަށް އަވަހަށް ބަނޑަށް ޖެހެނޭ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުންފުނިތައް ވިއްކާލުމުން ދައުލަތަށް އަހަރަކު 1.8 ބިލިއަންގެ ގެއްލުންވޭ - ގާސިމް

އޮކްޓޫބަރު އަންނަ އިރު މުސާރަ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެދަށުން މިނިވަންކުރެވުނު ގިނަ ބަޔަކު ޖަލަށް ދާންޖެހޭ - ގާސިމް

ޤައުމު އަމާންތަނަކަށް ހެދުމަށް އެންމެން ތެދުވަންޖެހޭ - ގާސިމް

ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުން ހިންގާ ޕާޓީއަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ - ގާސިމް

ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާދޭނަން: ގާސިމް

ހަމަނުޖެހުން ނުހިންގުމަށާއި އަނިޔާވެރި އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ އިސް ސަފުގައި ތިބީ ކަމުނުދާ ބައެއް: ގާސިމް