ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް ގާސިމް ހޮވައިފި

ގާސިމް އިބްރާހީމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ގާސިމް އިބްރާހީމް ޑީއާރްޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

އިންތިގާލީ ބާބުގެ ޑްރާފްޓް މާދަމާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ގާސިމް އަންގަވައިފި

ވިޔަފާރިވެރިން "ހަފުސްކޮށްލުމަކީ" ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން: ގާސިމް

50 އަހަރަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޭން މަޖިލީހުން އެއްބަސްވެއްޖިއްޔާ 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދޭނެ: ގާސިމް

މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތުގެ މައްސަލައެއް ނެތް: ގާސިމް

މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބަދުނާމު ފޮހެލައި ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގާސިމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ގާސިމް ކުރައްވައިފި

ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް އިންތިހާބުކުރައްވައިފި