އެމްޑީޕީން އަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ގާސިމް ހުވާ ކުރައްވައިފި

ޑރ. ޑީޑީ އާއި ޑރ. ޝަމްހީދަކަށް ޑިމޮކްރަސީ އެއް ނޭނގޭ: ގާސިމް

ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމީ ޖޭޕީގެ މެނިފެސްޓޯއާ އެއްގޮތް ކަމުން: ގާސިމް

ގާސިމް އެމްޑީޕީ އަށް ތާއީދުކުރެއްވި ނަމަ އިންތިހާބު ނޯންނާނެ ކަމަށް ދެންނެވިން: ނަޝީދު

ގާސިމް ޕީޕީއެމަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމެވީ "މަޖުބޫރީ ހާލަތެއް"ގައި: ޑރ. ޑީޑީ، ޝަމްހީދު

އެމްޑީޕީން އަޅުގަނޑަށް 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހެޅި - ގާސިމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އަދި ގާސިމް ޑިމާންޑުތަކެއް ކޮށްފައެއް ނެތް - މައުމޫން

އެމްޑީޕީން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އައް މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހެޅި: ގާސިމް

ގައުމަށް އެންމެ ރަގަޅީ ޔާމީނަށް ވޯޓް ދެއްވުމުން: ގާސިމް

އެމްޑީޕީން އަށް މިލިއަން ޑޮލަރާއި ސަރުކާރުގެ 35 ޕަސެންޓް ހުށަހެޅި: ގާސިމް