ވޯޓާ ދިމާކޮށް ޑީއާރުޕީގެ ދެ މެމްބަރަކު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލީ ޕީއޭ އާއި ގާސިމް ގުޅިގެން: ޑީއާރުޕީ

ޖަޕާނަށް އެހީވާން ގާސިމް އިބްރާހިމް 1800 ކޭސް، ދަޅު މަސް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވުމަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް: ގާސިމް އިބްރާހިމް

މައުމޫން އުޅުއްވަނީ ވެރިކަމާ ބަގުޑި ބައްދާކަށް ނޫން: ގާސިމް

ޑީއާރުޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާކަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ނުކުރަން: ގާސިމް

މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނާ މެދު ޓެރަރިޒަމް ހިންގާ ސަރުކާރެއް: ގާސިމް

ޓީބިލް ވިއްކާނަމަ ނޭދެވޭ އަސަރު އަމިއްލަ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ކުރާނެ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ލަފާ ދީފައިވޭ: ގާސިމް

ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ގާސިމް ހޮވައިފި

ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ގާސިމް، ނާއިބަކަށް އިބޫ އިއްތިފާގުން ކަނޑައަޅައިފި

އައިޑީބީގެ ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިޔަސް ސަރުކާރުގެ ސިޓީ ނުލިބެންޏާ އެއްބަސްވުން ކެންސަލްވާނެ: ގާސިމް