ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ޒަމާނީ ތަމްރީނާއި ވަސީލަތްތައް ފުލުހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް: ގާސިމް

ލަތީފާ ގާސިމް ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ޕާޓީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމާ ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރައްވާނަން- ގާސިމް

ސަރުކާރު ހިންގަންވާނީ ޖޭޕީ ވެސް ބައިވެރިކޮށްގެން: ގާސިމް

ޖޭޕީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ހަގީގީ ޕާޓީ ކަމަށްވާތީ މި ޕާޓީއަށް ކިތަންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ވެސް ގެނެވޭނެ: ގާސިމް

ޓެކްސް ބިލަށް ތާއީދުކުރީ ވިލާ އަށް ގެއްލުން ވިޔަސް ހެޔޮ ކަމަށް: ގާސިމް

ޕީޕީއެމްއާ އެކު މަޝްވަރާކުރަން ޖޭޕީ ތައްޔާރު: ގާސިމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް 20 މިލިއަން ޚަރަދުކުރިން: ގާސިމް

ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަން 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރިން: ގާސިމް

ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަން 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރިން: ގާސިމް