ބަޖެޓުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެނީ އަނިޔާވެރިވުމަށް - ގާސިމް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުން ތަފާތުކޮށްފައި އެބަހުރި: ގާސިމް

ބަޖެޓްގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތައް އެބަހުރި: ގާސިމް

ލަތީފާ ގާސިމް ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

ލަތީފާ ގާސިމް ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިލަށް ގާސިމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ގުޅިފަޅުގެ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކި އާއިލާތަކަށް އަވަހަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ނޮވެމްބަރު 3 ހަމަލާ، ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ: ގާސިމް

ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ގާސިމް ފޮނުއްވައިފި

ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްކަން ގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އިބްރާހިމް ގާސިމް!